Privacyverklaring

Inleiding
Onze scholen verwerken persoonsgegevens van u en uw kinderen. Het schoolbestuur is als bevoegd gezag wettelijk verantwoordelijk. Het Sticht vindt het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u en uw kind(eren) van groot belang en is zich bewust van de eventuele risico's. In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens omgaan. Privacy is uw recht en onze zorg.

Waarom verwerken wij gegevens van uw kind?
Het Sticht verwerkt persoonsgegevens om onze wettelijke verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school, om de leerontwikkeling bij te houden en om uw kind in staat te stellen naar de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs door te stromen. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, van het Ministerie van Onderwijs) en aan de leerplichtambtenaar. Wij verwerken gegevens van uw kind om het onderwijs mogelijk te maken en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto's en video's) dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven.

Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats. Als u weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om uw kind in te kunnen inschrijven bij een school van Het Sticht.
 
Categorie Toelichting
1. Leerlinggegevens


2. Leerlingnummer

3. Nationaliteit

4. Ouders, voogd5. Medische gegevens


6. Godsdienst


7. Schoolloopbaan
naam, voornaam geboortedatum, geslacht overige gegevens te weten: thuistaal, schoolloopbaan na inschrijving volgt een intakegesprek waarbij nadere gegevens, in belang van een goede start van het kind op school, in overleg met de ouders, worden vastgelegd

BSN-nummer

aangevuld met geboorteland en geboorteplaats

contactgegevens van de ouders/verzorgers van de leerling: naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers, emailadressen, opleidingsgegevens, nationaliteit, geboorteplaats, geboortedatum, relatie tot het kind, burgerlijke staat

gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen

gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die noodzakelijk zijn voor het te volgen onderwijs (bv.: leerling vrij op bepaalde dag).

gegevens betreffende de schoolloopbaan en de ontwikkeling van de leerling: • toetsgegevens • begeleidingsgegevens • aan-/afwezigheidsregistratie • groep, leerjaar
8. Onderwijsorganisatie

9. Financiën


10. Beeldmateriaal11. Leerkracht / intern begeleider

12. Overige gegevens, te weten ….
gegevens met het oog op het organiseren van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen

gegevens voor bijdragen voor buitenschoolse activiteiten (denk hierbij aan een bankrekeningnummer van de ouders)

foto's en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van de school op basis van specifieke toestemming; voor een pasfoto voor identificatiedoeleinden is geen toestemming nodig

gegevens van leerkrachten en intern begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie van de school en het geven van onderwijs

andere dan de onder 1 tot en met 11 bedoelde gegevens waarvan de verwerking is vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de Wet Primair Onderwijs
Hoe gaan wij om met de gegevens van uw kind?
Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen. In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van uw kind te delen met andere organisaties zoals de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de leerplichtambtenaar, de onderwijsinspectie, de GGD/schoolarts, het regionale samenwerkingsverband en de accountant. Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerdergenoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les te ondersteunen, een administratiesysteem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie of een lesroosterprogramma. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van Het Sticht. Met deze organisaties sluiten we verwerkersovereenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden. Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van uw kind nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt door die medewerkers welke dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn. Deze zijn opgenomen in ons beleidsplan Informatiebeveiligings- en Privacybeleid (IBP), in te zien via de websites van de scholen en van Het Sticht.

Welke rechten hebben ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar
Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Ouders kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van uw kind verwerken. Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van de school. U heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens van uw kind delen en/of uitwisselen worden aangepast. Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. Tevens heeft u het recht om te vragen om de gegevens, die wij van uw kind verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen. Het Sticht zal geen besluiten nemen over uw kind, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens. Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen.

Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, dan kunt u terecht bij de directeur van uw school. Als u daarna nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze Functionaris gegevensbescherming: Kees Francino via k.francino@hetsticht.nl . Indien nodig kunnen ook de externe vertrouwenspersonen van Het Sticht ingeschakeld worden. Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Tot slot
Voor verdere gegevens en détaillering van het privacybeleid verwijzen wij u naar ons Beleidsplan IBP en het Privacyreglement via https://www.hetsticht.nl/

Contactgegevens
Het Sticht, Laan van Vollenhove 3045, 3706 AL Zeist, 030-6939464 info@hetsticht.nl Verwerkingsverantwoordelijke : Simone Scholten (Cvb) s.scholten@hetsticht.nl Functionaris gegevensbescherming: Kees Francino k.francino@hetsticht.nl