Missie en visie

Missie ‘Samen leren, samen leven!’
De Griffel streeft naar onderwijs in een veilig schoolklimaat, waar onze kinderen leren in een uitdagende leeromgeving. Onze school is een plek waar wij met elkaar en van elkaar leren en waar kinderen graag zijn. Een school waar een serene rust heerst daar is veiligheid en vertrouwen. In een veilige en vertrouwde omgeving kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen tot jong volwassenen.

 
Visie
Kinderen hebben behoefte aan een veilige en vertrouwelijke leeromgeving waarin zij zich geaccepteerd voelen. Dit begint bij zelfacceptatie. De ervaring dat anderen je waarderen zoals je bent is de basis voor een goede relatie met jezelf en de ander. Goed leren communiceren, samenwerken, zelfstandigheid ontwikkelen, kritisch kunnen denken, leren reflecteren zijn belangrijke vaardigheden die kinderen op de Griffel leren ontwikkelen om goed te kunnen anticiperen op de maatschappelijke ontwikkelingen. Ieder kind doet ertoe, ieder kind wil van nature leren én ieder kind kan excelleren. Op de Griffel mag elk kind zichzelf zijn!
Onze kernwaarden zijn: verbinding, veiligheid, vertrouwen én verantwoordelijkheid. Deze woorden geven vanuit de drie basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie betekenis aan ons onderwijs. Zij zijn in ons dagelijks handelen zichtbaar in onze school.  
   

                                                                        
         
Relatie
Op de Griffel creëren we een leeromgeving waarin kinderen een beroep leren en durven doen op anderen en het vanzelfsprekend vinden om anderen te helpen. De kleinschaligheid van onze school maakt dat er veel aandacht is voor persoonlijk contact tussen kinderen en leerkrachten. Wij zijn hierdoor in staat kinderen net even wat extra aandacht te geven.  

Competentie
Competent voelen en zijn heeft te maken met het vertrouwen en plezier ervaren in eigen kunnen. Op de Griffel  maken wij gebruik van de natuurlijke nieuwsgierige houding van kinderen om te ontdekken, te leren en te creëren. Onze rijke speel- en leeromgeving stimuleert de kinderen hierin.

Autonomie
Zelf doen, zelf ontdekken en zelf problemen oplossen wordt bij ons gestimuleerd. Autonoom zijn vraagt om het leren nemen van verantwoordelijkheid. De methodes ‘De Vreedzame School’ en ‘Coöperatief Leren’ stimuleren kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en de ander, zodat zij zelfstandige en verantwoorde personen worden die zich bewust zijn van hun eigen en andermans leerproces.

De verbinding tussen kinderen, ouders, leerkrachten en partners in de wijk is een belangrijke waarde voor ons. 
Je veilig voelen en mogen zijn wie je bent, zijn belangrijke aspecten om jezelf te ontwikkelen. Wij willen dat kinderen, leerkrachten en ouders zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelen en dat ze ervaren dat ze erbij horen. Onze school is een veilige plek waar kinderen leeftijdsgenoten ontmoeten en een plek waar zij kennismaken met verschillen in normen, waarden en omgangsvormen in onze samenleving.
Als ouders en school werken wij in wederzijds vertrouwen aan de ontwikkeling van de kinderen. Dit is de basisvoorwaarde voor goede samenwerking. Door vertrouwen uit te spreken en uit te stralen naar de kinderen en elkaar, groeit het zelfvertrouwen.
Wij stimuleren kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en de ander, zodat ze zelfstandige en verantwoorde personen worden die zich bewust zijn van hun eigen leerproces: ze voelen en tonen eigenaarschap. Als leerkrachten, ouders en kinderen nemen en delen wij de verantwoordelijkheid.