Sponsoring en Griffelfonds

sponsoring2Sponsoring d.m.v. giften is niet geheel belangeloos. De tegenprestatie, die verlangd wordt, is veelal vergroting van de naamsbekendheid. De bijdragen van sponsors in de vorm van geld, goederen of diensten zijn van harte welkom, omdat de financiering van extra activiteiten niet altijd vanuit de normale geldstromen mogelijk is.

Als school willen we wel duidelijk regels stellen aan sponsoring:

  • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige        taak en doelstelling van de school;
  • Sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en / of                      lichamelijke gesteldheid van kinderen;
  • Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak van fatsoen;
  • Sponsoring mag niet de objectiviteit, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en        onafhankelijkheid van de school in gevaar brengen;
  • Sponsoring mag niet de inhoud of de continuïteit van het onderwijs                      beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de door de            school aan het onderwijs gestelde kwalitatieve eisen.

Griffelfonds
De gelden die de school van het ministerie ontvangt zijn voor de basisvoorzieningen. Om iets extra’s te doen hebben wij de steun nodig van de ouders/verzorgers. Ieder jaar wordt in overleg met de ouderraad bepaald welke bestemming het geld krijgt. Wij hebben extra boeken, een digitaal schoolbord en enkele computers kunnen aanschaffen. Ook hebben we met de opbrengst van het Griffelfonds de bouw van een vast podium met gordijnen etc. en audioapparatuur, zoals microfoons, spotlights kunnen realiseren. Door de bezuinigingen moeten we extra letten op de uitgaven voor leermiddelen. Met het geld van het Griffelfonds kunnen wij net iets meer doen om het aanbod van leermiddelen aantrekkelijk te houden.

Wij hopen met het extra geld uit het Griffelfonds ook dit jaar weer onze wensen te kunnen realiseren. Eenmaal per jaar ontvangt u een brief, met verzoek om een bijdrage.

Het staat u natuurlijk geheel vrij om niet te wachten op de brief en zelf een bijdrage te storten op rekeningnummer IBAN: NL93INGB0001412897 t.n.v. Oudervereniging R.K. Basisschool “De Griffel” te Zeist onder vermelding van “bijdrage Griffelfonds”.