Organisatie

Organisatie

org

Instructieniveaus
Kinderen verschillen van elkaar in de manier en snelheid van leren. Hier willen we graag op aansluiten. We starten de les altijd kort klassikaal, maar de leerkrachten van De Griffel kijken tevens per kind naar zijn/haar onderwijsondersteuningsbehoefte.
We hanteren een lesmodel dat uitgaat van de verschillende leervermogens van kinderen.

We geven les in drie instructieniveaus:
1. De basisinstructie (in principe voor alle leerlingen bedoeld);
2. De verkorte instructie (bedoeld voor de leerlingen die minder uitleg nodig hebben);
3. De verlengde instructie (voor de leerlingen die wat meer tijd en hulp nodig blijken te hebben).

Het directe instructiemodel

De lessen op De Griffel zijn gestructureerd; we werken volgens het directe instructiemodel.
Zo is elke les opgebouwd uit een aantal fasen:
Terugblik → doel → oriëntatie → instructie → begeleid inoefenen → controle → verwerking → terugkoppeling

De leerkracht controleert in grote mate het leerproces. Dit heeft vooral betrekking op vakken zoals rekenen, taal en (begrijpend)lezen.
Op De Griffel wordt een goede basis gelegd voor het voortgezet onderwijs. Anders gezegd: we streven er naar alle leerlingen hun capaciteiten/talenten zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Daarom ligt het accent op het leren van kennisvaardigheden. Uiteraard wordt ook veel aandacht besteed aan de creatieve vakken (talentontwikkeling) en de sociaal-emotionele vorming van het kind (De vreedzame school).