Medezeggenschapsraad

medezeggenschapsraad

De directie ontwikkelt beleid om processen in de schoolorganisatie te sturen, op elkaar af te stemmen en goed te laten verlopen. Voordat dit beleid wordt vastgesteld door de directeur is het handig om te bekijken of dit beleid uitvoerbaar is, of het draagvlak heeft in de organisatie. Als vertegenwoordiger van alle betrokkenen in de school (ouders en personeel) voert de MR formeel het overleg met de directie. De MR heeft ook bevoegdheden gekregen, zodat de directie uitspraken van de MR niet zomaar naast zich neer kan leggen.

De MR is voor de directeur een aantrekkelijke gesprekspartner omdat zij kan inbrengen wat er leeft onder de achterban.

Onze medezeggenschapsraad bestaat komend schooljaar uit drie ouders en drie leerkrachten. Voor namen en telefoonnummers verwijs ik u naar de schoolgids 2017-2018.