Ouderbetrokkenheid 3.0

Visie op 

Het team van de Griffel streeft naar een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking met de ouders, waarin ouders èn medewerkers van de Griffel vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van de leerling, zowel thuis als op school.

Ouderbetrokkenheid  
Ouderbetrokkenheid doet ertoe.
Maakt een goede samenwerking tussen school en ouders nou echt het verschil voor wat betreft de leerprestaties van kinderen en jongeren? Onderzoek laat zien van wel. Inmiddels is voldoende aangetoond dat leerlingen meer gemotiveerd zijn en dat hun welbevinden en leerprestaties toenemen wanneer hun ouders betrokken zijn. Bedoeld wordt dan een werkelijke samenwerking, en niet zozeer de vrijwillige activiteiten die ouders op school doen.
Ouderbetrokkenheid is iets anders dan ouderparticipatie
Als ouders meedoen met activiteiten of hand- en spandiensten verrichten op school, dan spreken we van ouderparticipatie. Een formele vorm hiervan zijn ouders die zitting hebben in de medezeggenschapsraad of in het bestuur van de Oudervereniging. Ouderparticipatie zien we veel op de basisschool. Hoewel kinderen de aanwezigheid van hun ouders op school vaak prettig vinden, heeft het geen aantoonbare invloed op hun schoolontwikkeling. We spreken van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen. De Griffel wil de ouderbetrokkenheid vergroten en de school gaat daarbij uit van het volgende:
Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is dan ook een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling). Ouderbetrokkenheid beoogt slechts één ding: een betere wereld voor het kind/de leerling, de ouders en de school.
Het is dus vooral een manier van denken die vorm geeft aan ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid 3.0 noemen we dat. Van informeren naar samenwerken.

Wij denken nu na over de verdere vormgeving en uitvoering van de ouderbetrokkenheid. Zodra er weer meer concrete plannen zijn, wordt u geïnformeerd.

Ouderbetrokkenheid en de missie/ visie van de Griffel
Ouderbetrokkenheid zit al vergrendeld in de missie en visie van de Griffel:

De Griffel biedt leerlingen goed en modern onderwijs, met specifieke aandacht voor hun persoonlijke mogelijkheden en achtergrond, in een inspirerende en veilige leer- en leefomgeving, waarbinnen het kind optimaal kan groeien en bloeien.

Dit wordt gerealiseerd door te werken aan en met kwaliteit, ontwikkeling en betrokkenheid. Ouders zijn hierbij onmisbaar.