Aandacht en maatwerk

We hebben oog voor de individuele behoefte van uw kind.
maatwerkDeze aandacht geldt niet alleen voor de kinderen met een eventuele achterstand, maar ook voor de kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben (zie kopje meerbegaafdheid). Alle gegevens worden in een leerlingvolgsysteem, ParnasSys, bijgehouden. Zo monitoren we de ontwikkelingslijn van elk kind. Vooral bij kinderen die een extra onderwijs-ondersteuningsbehoefte hebben, gebeurt dit uitgebreid. Soms is het noodzakelijk voor deze kinderen een speciaal programma samen te stellen om te trachten de belemmering op een bepaald terrein op te heffen. Hiervoor hebben we diverse instrumenten binnen de school ontwikkeld.
Voor specifieke ondersteuningsvragen kunnen we de tutor, remedial teachter, schakelklasleerkracht, ICT’ers en meerbegaafdheidscoördinator inzetten. Deze mensen zijn opgeleid om kinderen individueel of in kleine groepjes te helpen. De intern begeleiders coördineren alle activiteiten op school, die betrekking hebben op zorg voor kinderen. Elke zes weken vindt een leerling-bespreking plaats tussen de leerkracht en de intern begeleider.

(Meer)begaafdheid
We richten ons ook op het kind dat meer uitdaging nodig heeft. Voor het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen bij ons school hebben wij een meerbegaafdheidscoördinator aangesteld die deze kinderen met haar specialistische kennis begeleidt. Op onze school is een (meer)begaafdheidsbeleid gemaakt.
We hebben de methode Levelwerk aangeschaft om de leerlingen op hun niveau onderwijs te kunnen bieden. Het is een schoolbrede methode die we willen integreren in ons lesaanbod in de groep. Voor deze leerlingen is het belangrijk dat ze ‘leren leren’. De (meer)begaafde leerlingen kunnen zich op deze manier zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

Om nog optimaler tegemoet te komen aan de specifieke aandacht die meerbegaafden nodig hebben we de ‘uitdaagklas’. Wekelijks komen daarin de meerbegaafden uit de midden- en bovenbouw bij elkaar om diverse aansprekende onderwijsthema’s op hun niveau uit te werken. Om hiervoor in aanmerking te komen hanteren we een aanmeldingsprocedure (stroomschema) die op school ter inzage ligt.